Sponsors

Media sponsors


Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Stypendystów Fulbrighta

Myśl o utworzeniu Stowarzyszenia Absolwentów Fulbrighta powstała w czasie spotkania byłych stypendystów w Warszawie, jesienią 1992 r. Z pomocą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce wybrana grupa lilku osób przystąpiła do prac przygotowawczych. W lutym 1993 Sąd Wojewódzki w Warszawie zatwierdził statut i wpisał Stowarzyszenie do rejestru . 8 października 1993 r. w Warszawie odbyło się pierwsze walne zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta, na którym dokonano wyboru władz oraz sformułowano zasady i cele działania Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie skupia polskich naukowców oraz przedstawicieli kultury i sztuki, którzy przebywali w amerykańskich ośrodkach akademickich i naukowyco-badawczych w ramach Programu Fulbrighta. Tak w skrócie określa się sponsorowany od 19946 roku przez Kongres USA Program Wzajemnej Wymiany Naukowej.

Nazwa Programu honoruje swojego autora - Senatora Partii Demokratycznej J. Willama Fulbrighta, który w 1945 r. przestawił Kongresie projekt ustawy o zorganizowniu specjalnych funduszy na finansowanie programu promocji idei wzajemnego zrozumienia między spłeczeństwem amerykańskim i wszystkimi innymi narodami. 1 sierpnia 1946 r. Kongres zaaprobował założenia i treści Programu oraz podjął decyzje o źródłach finansowania.

Stypendia Fulbrighta były przyznane przacownikom nauki z ponad 135 krajów, a w 43 państwach, w tym równiż w Polsce, fukcjonuje wspólna komisja zarządzająca realizacją programów wspóołpracy i wymiany naukowej, kulturalnej i oświatowej. Komisja ta określa także warunki wyboru najlepszych polskich kandydatów na stypendia.

Polacy uczestniczą w wymianie stypendialnej Fulbrighta od 1959 roku. W ciągu tych 35 lat około 1000 osób, głównie pracowników polskich uczelni miało dzięki temu możliwość studiowania i przygotowania doktoratów oraz habilitacji w USA. Z tego grona 1/5 przystąpiła czynnie do stowarzyszenia Absolwentów.

Polskie Stowarzyszenia Stypendystów Fulbgrighta pragnie, jak to określono w statucie tej organizacji, czynnie uczestniczyć w upowszechnianiu i organizowaniu współpracy naukowej, dydaktycznej, kulturalnej i oświatowej między instytucjami polskimi i amerykańskimi oraz członkami społeczności akademickich i środowisk twórczych Polski i USA. Jest to więc pełne poparcie dla filozofii programu Fulbrighta i konretne działanie na rzecz promocji wymainy naukowo-kulturalnej między Polską i USA.

Pierwszą inicjatywą Stowarzyszenia, przyjętą bardzo życzliwie przez polskie MSZ, było wystąpienie do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy z wnioskiem o przyznanie specjalnego wyróżnienia dla Senatora J.Williama Fulbrighta. Prezydent R.P. podpisał akt nominacji Senatora na kawalera Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to najwyższe polskie odznaczenie dla obcokrajowców, którzy nie są głowami państw.

Uroczystość wręczenia tego odznaczenia odbyła się w Ambasadzie Polski w Waszyngtonie, w grudniu 1993 r. z udziałem małżonki Senatora, Pani Harriet Mayor Fulbright, przedstawicieli Rządu Amerykańskeigo oraz Fulbright Association w Waszyngtonie. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele, Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta oraz Komisji Fulbrighta: prof. W. Katner, dr M. Święcicki i A. Dakowski. Honory gospodarza pełnił Charge d'Affairs a.i. RP Pan dr M. Kozłowski.
Członkowie PFAA zbierają się co najmniej raz w roku na dorocznych spotkaniach Stowarzyszenia. Biorą udział w pracach Komisji Fulbrighta w charakterze recenzentów projektów badawczych proponowanych przez kandydatów na stypendia do USA. Zaznajamiają nowo wybranych stypendystów w ramach "Senior Program" i "Junior Program" z warunkami pobytu na uczelniach w USA i pomagają w przygotowaniach do wyjazdu. Podobnej pomocy członkowie Stowarzyszenia udzielają stypendystom amerykańskim w Polsce, których jest co roku kilkudziesięciu w rozmaitych ośrodkach akademickich naszego kraju.

W celu osiągnięcia interdyscyplinarnej integracji absolwentów oraz zwiększenia oddziaływania PFFA na przemiany gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce i innych krajach Europy, Stowarzyszenie podjęło się zorganizowania w 1995 r. międzynarodowej konferencji "Education for Transition to Market Economy". Konferencja była poświęcona zagadnieniom promocji i popularyzacji edukacji studentów wyższych uczelni i całego społeczeństwa, niezbędnej do zrozumienia i aprobaty zasad demokracji, wolności oraz ekonomicznych i finasowych zasad wolnego rynku. W konferencji wzięło udział ok. dwustu uczestników z Europy i Ameryki.

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się co zgodnie z jego statutem co dwa lata.