Sponsors

Media sponsors


Nabór wniosków

Informujemy, że trwa nabór do programu Fulbright Specialist Program w 
ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na goszczenie 
amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, 
jak: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja 
publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka 
biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona 
środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, 
rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi 
specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu. Pobyt 
specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i 
warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac 
programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem 
lokalnych projektów badawczych.

W ramach programu stypendysta otrzymuje:

 * honorarium
 * podstawowe ubezpieczenie medyczne
 * bilet lotniczy do/z USA.

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do:

 * pokrycia kosztów zakwaterowania
 * wyżywienia stypendysty
 * kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

Czas trwania stypendium: 14-42 dni kalendarzowych.

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 14 listopada 2018 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: 6-8 tygodni po zakończeniu naboru 
wniosków zgłoszeniowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 1. Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji
  elektronicznej (w formacie Word) do 14.11.2018 r.
 2. Przesłanie wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie przez
  władze instytucji zapraszającej wniosku zgłoszeniowego do 14.11.2018
  r. (decyduje data stempla pocztowego)
 3. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu za
  pośrednictwem World Learning
  https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/application-specialists,
  zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program
  (dostępnymi na stronie https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/ ).

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie 
http://fulbright.edu.pl/specialist/ oraz na stronie: 
https://www.gov.pl/nauka/ruszyl-nabor-do-programu-fulbright-specialist-program-w-ramach-polsko-amerykanskiej-komisji-fulbrighta