Sponsors

Media sponsors


STATUT
stowarzyszenia pod nazwą
"Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta"

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

"Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta" - zwane "Stowarzyszeniem" - może używać obok polskiej nazwy: "Polish Fulbright Alumni Association".

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu.

§ 5

Dla realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może współdziałać z innymi organizacjami społecznymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi oraz organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, w tym także organizacjami za granicą.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń kierujących się zasadami i założeniami oraz realizujących cele przewidziane w niniejszym statucie.

§ 7

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, opierającym swą działalność na pracy społecznej członków, mogącym zatrudniać do prowadzenia swych spraw pracowników.

§ 8

Stowarzyszenie współpracuje z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta w Warszawie.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia oraz sposób i formy ich realizacji.

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i współorganizowanie współpracy naukowej, dydaktycznej, kulturalnej i oświatowej między instytucjami polskimi i amerykańskimi oraz członkami społeczności akademickich i środowisk twórczych Polski i USA, w tym zwłaszcza promowanie założeń amerykańskiego programu Fulbrighta, mającego za zadanie umożliwianie wzajemnego poznania i porozumienia między ludźmi różnych nacji.

§ 10

Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez:

1/ organizowanie przedsięwzięć skupiających absolwentów i aktualnych uczestników programu Fulbrighta,
2/ współudział w opracowaniu i realizacji programów współpracy naukowej, dydaktycznej, kulturalnej i oświatowej, wynikającej z umów między Rządami Polski i USA,
3/ organizowanie wymiany pracowników i studentów oraz absolwentów programu Fulbrighta,
4/ tworzenie warunków i udzielanie pomocy w zawieraniu stałych umów o współpracy naukowej między uczelniami i innymi jednostkami organizacyjnymi goszczącymi stypendystów Fulbrighta,
5/ opiekowanie się stypendystami zagranicznymi Fulbrighta przebywającymi w Polsce,
6/ pomoc Polsko-Amerykańkiej Komisji Fulbrighta w doborze kandydatów do stypendium i współdziałanie w tym zakresie z uczelniami polskimi i amerykańskimi,
7/ pomoc w poszukiwaniu funduszy na tworzenie nowych programów realizujących cele stowarzyszenia,
8/ inicjowanie i popieranie prac naukowych i badawczych dotyczących programów współpracy naukowej i dydaktycznej,
9/ współpraca Stowarzyszenia z podobnymi organizacjami w innych państwach.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ członków zwyczajnych,
2/ członków wspierających oraz
3/ członków honorowych.

§ 13

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać absolwenci programu Fulbrighta, którzy wyrażą wolę przynależności do Stowarzyszenia oraz wolę działania zgodnie z jego celami i założeniami statutowymi, w drodze złożenia zarządowi pisemnej deklaracji.

Osoby, które przystąpią do Stowarzyszenia na jego zebraniu założycielskim stają się członkami - założycielami.

§ 14

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie są krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz prawne wspierające cele Stowarzyszenia i zostały przyjęte przez Zarząd.

§ 15

Członkami honorowymi Stowarzyszenia są osoby szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 16

1.Obowiązkiem członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:

a/ aktywny udział w pracach Stowarzyszenia i realizacja jego celów statutowych,
b/ przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał, a także innych decyzji władz Stowarzyszenia,
c/ regularne opłacanie składek członkowskich.

2.Obowiązkiem członka wspierającego Stowarzyszenie jest realizowanie na rzecz Stowarzyszenia zadeklarowanych świadczeń.

§ 17

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a/ uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,
b/ wybierania władz Stowarzyszenia i udziału w tych władzach,
c/ korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań statutowych,
d/ udziału we wszelkich formach integracji środowiskowej organizowanej przez Stowarzyszenie,
e/ wypowiadania się w sprawach dotyczących Stowarzyszenie,
f/ noszenia odznaki członkowskiej.

§ 18

Członkowie wspierający Stowarzyszenie posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie honorowi Stowarzyszenie posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

§20

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a/ oświadczenia członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
b/ skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek przez okres 2 kolejnych lat mimo pisemnego upomnienia oraz ustania aktywności członka wyrażonego jego trzykrotną nieusprawiedliwioną nieobecnością na Walnych Zgromadzeniach,
c/ śmierci członka,
d/ skreślenia z listy członków przez Zarząd wobec prawomocnego skazania wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych,
e/ skreślenia z listy członków przez Zarząd wobec utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
f/ wykluczenia z Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu wydanej w przypadku popełnienia czynu sprzecznego ze statutem lub uchybiającego godności członka Stowarzyszenia.

§ 21

Ustanie członkostwa w przypadku członka wspierającego następuje:

a/ poprzez dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia, zgłoszone Zarządowi na piśmie,
b/ poprzez skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku zaprzestania realizacji zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń przez okres jednego roku,
c/ na skutek skreślenia przez Zarząd wobec rozwiązania bądź likwidacji organizacji, instytucji lub osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§ 22

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

a/ dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
b/ pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

§ 23

Przed podjęciem uchwał, o których mowa w 20 pkt b,d,e,i f oraz 21 pkt b należy umożliwić członkowi Stowarzyszenia złożenie wyjaśnień.

Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje prawo pisemnego odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu uchwały Zarządu.

§ 24

Cudzoziemcy - absolwenci programu Fulbright'a - nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być przyjęci do Stowarzyszenia jako jego członkowie zwyczajni uchwałą Zarządu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 25

Władzami Stowarzyszenia są:

a/ Walne Zgromadzenie,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna.

§ 26

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 27

Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 28

W przypadku ustania członkostwa we władzach Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji władze te mają prawo do dokooptowania innego członka, z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków tej władzy wybranych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 29

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, do którego uprawnień należy w szczególności:

a/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
b/ uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
c/ przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
d/ wybór przewodniczącego i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
e/ uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz regulaminu wyboru do władz Stowarzyszenia,
f/ udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
h/ podejmowanie uchwał odnośnie odwołań od decyzji w sprawach członkowskich podejmowanych przez Zarząd.

§ 30

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia złożony na piśmie z podaniem spraw, które mają podlegać rozpatrzeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem, udostępniając jednocześnie odpowiednie materiały i sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia.

Jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 31.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym przewodniczącego i sekretarza.

Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 32

Do uprawnień Zarządu należy w szczególności:

a/ kierowanie pracami Stowarzyszenia,
b/ realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c/ uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
d/ uchwalanie wysokości wpisowego i składek,
e/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
f/ reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem,
g/ przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawach przewidzianych w postanowieniach statutu,
h/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych właściwości innych władz Stowarzyszenia.

§ 33

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są przewodniczący samodzielnie lub łącznie dwaj inni członkowie władz Stowarzyszenia.

§ 34

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego i sekretarza wybranych przez Walne Zgromadzenie.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 35

Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:

a/ prowadzenie co najmniej raz w roku kompleksowej kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b/ występowanie do Zarządu z wnioskami w sprawie działalności Stowarzyszenia,
c/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 36.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. Nie mogą być jej etatowymi pracownikami.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§37.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa, z tym że dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 38

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz innej ofiarności publicznej.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 39

Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

§ 40

Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.